بزرگترین تخفیف درسمن به مناسبت بلک فرایدی

30% تا 60% تخفیف

ثانیه

دقیقه

ساعت

روز
صفحه اصلی / دوره‌های آموزشی / علیرضا نوروزی
علیرضا نوروزی

علیرضا نوروزی


آموزش تحلیل مدارهای الکتریکی پایه 1
4.50
42
پایان یافته
180,000
جزئیات دوره
آموزش تحلیل مدارهای الکتریکی پایه 2
5
31
پایان یافته
200,000
جزئیات دوره