عملگرها در زبان جاوا اسکریپت
صفحه اصلی / دوره‌های آموزشی / آموزش جاوا اسکریپت، شروعی ساده، پایانی قدرتمند / عملگرها در زبان جاوا اسکریپت

عملگرها در زبان جاوا اسکریپت

عملگرها در زبان جاوا اسکریپت
0 تومان
براي خريد اين درس نياز است وارد سايت شويد. در صورت نداشتن حساب کاربري عضو شويد.

آشنایی با ساختار کلی یک برنامه در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت

علمگرهای زبان جاوا اسکریپت

این عملگرها همان عملگر هایی هستند که در علوم ریاضی و... از آن استفاده میکنند که علاوه بر آنها عملگرهایی در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت وجود دارد که برای ادامه باید آنها را یاد بگیریم.
برنامه  visual studio code را اجرا میکنیم و در قسمت explorer گزینه open folder را کلیک میکنیم و در پنجره باز شده یک پوشه مجزا با نام java script test ایجاد میکنیم.
در این پوشه گزینه new file را کلیک کرده و پروژه‌ای با نام index با پسوندhtml  ایجاد میکنیم.
اولین کاری که انجام میدهیم، به کمک کلمه doc و اینتر کردن صفحه html پیش‌فرض را ایجاد میکنیم  و در بخش body تگ script را اضافه میکنیم.

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

  <title>Document</title>

</head>

<body>

  <script>

  

  </script>

  

</body>

</html>

 

بعلاوه:

برای عملیات بعلاوه دو متغییر با مقدار های متفاوت تعریف میکنیم .
  
var num1=24;
var num2=10;
var res1=num1+num2;
alert(res1);

منها:

var num1=24;
var num2=14;
var res1=num1-num2;
alert(res1);

تقسیم:      

var num1=204;
var num2=80;
var res1=num1/num2;
alert(res1);
این عملگر، تقسیم را به صورت کامل انجام میدهد، ولی  در بعضی از اوقات ما نیاز خواهیم داشت  که جواب  حاصل از تقسیم عددی صحیح باشد در این صورت از کلاس math تابع floor استفاده میکنیم.
 
var num1=204;
var num2=80;
var res1=num1/num2;
alert(Math.floor(res1));

ضرب:

var num1=10;
var num2=2;
var res1=num1*num2;
alert(res1);

باقی مانده:

var num1=204;
var num2=80;
var res2=num1%num2;
alert(res2);

توان:

var num1=2;
var num2=80;
var res2=num1**num2;
alert(res2);
در این عملگر عدد اول را به توان عدد دوم میرساند.

عملگر پلاس پلاس(++):

var num1=2;
num1++;
alert(num1);
این عملگر به صورت تگ عملوند کار کرده و به مقدار متغییر یک واحد اضافه میکند.

عملگر ماینس ماینس(--):

var num1=2;
num1--;
alert(num1);
این عملگر به صورت تک عملوند کار کرده و از مقدار متغییر یک واحد کم  میکند.

عملگرهای مقایسه‌ای:

از این دسته عملگرها برای مقایسه کردن دو مقدار استفاده میشود و خروجی حاصل از این عملگرها قطعا true و یا false خواهد بود.

عملگر بزرگتر(<):

<script>
  var x=100;
  var y=100;
  alert(x<y);
</script>
در عملیات بالا خروجی  false خواهد بود.

عملگر کوچکتر(>):

var x=100;
var y=100;
alert(x<y);

عملگر بزرگتر مساوی(>=):

در این عملگر اگر متغییر اول از متغییر دوم بزرگتر و یا برابر باشد، خروجی حاصل true خواهد شد.

عملگر کوچکتر مساوی(<=):

var x=100;
var y=100;
alert(x>=y);

در این عملگر اگر متغییر اول از متغییر دوم کوچکتر و یا برابر باشد، خروجی حاصل true خواهد شد.
var x=100;
var y=100;
alert(x<=y);

عملگر مساوی(==):

مقدار متغییرها را با هم چک کرده واگر با هم برابر باشند، در خروجی به ما مقدار true باز میگرداند.
var x=100;
var y=100;
var z=150;
alert(x==y);

عملگر نامساوی(!=):

این عملگر، متغییرها را مقایسه کرده و اگر برابر نباشند، خروجیر حاصل true خواهد شد.
var x=100;
var y=100;
alert(x!=y);
در مثال بالا خروجی حاصل false است، چرا که متغییر ها با هم برابر هستند.

عملگر مساوی(===):

از این عملگر برای مقایسه استفاده میشود، ولی با این تفاوت که متغییرها را از نظر مقداری و از نظر نوع متغییر با هم مقایسه میکند. و اگر متغییرها از نظر مقداری و از نظر نوع داده با هم برابر باشند در خروجی مقدار true را  باز خواهد گرداند.
var x=100;
var y="100";
alert(x===y);
در مثال بالا یکی از متغییرها از نوع عددی و متغییر دیگری از نوع رشته‌ای است و خروجی false است.

عملگر نامساوی(==!):

زمانی که متغییرها از نوع مقدار و از نظر نوع متغییر با هم  برابر نباشند در خروجی true بازمیگرداند.
var x=100;
var y=100;
alert(x!==y);
در این مثال خروجی false  است، چرا که متغییر ها از نظر نوع داده و مقدار متغییرها با هم برابر هستند.

عملگرهای منطقی:

این گونه از عملگرها به این صورت کار میکنند که دو عملوند را با خود برده و نتیجه که به بازمیگرداند مقدار true و یا false است.

عملگر (&&-and):

هر زمان که ما نیاز داشتیم دو شرایط را با هم مقایسه کنیم از این نوع عملگر استفاده میکنیم.
این عملگر در صورتی مقدار true باز میگرداند که شرایط دو طرف درست باشد
در صورتی که یکی از شرایط برقرار نباشد مقدار برگشتی false خواهد شد.
var x=100;
var y=100;
var z=150;
alert(x===y && x>=z );
در این مثال مقدار برگشتی false است چرا که شرایط برقرار نیستند.

عملگر (or-||):

این عملگر همانند عملگر (&&) کار میکند ولی با این تفاوت، زمانی که یکی از شرایط درست باشد مقدار برگشتی true خواهد شد.
var x=100;
var y=100;
var z='150';
alert(x===y || x>=z );

عملگر (! -not ):

از این عملگر برای برعکس کردن یک مقدار bool استفاده میشود.هرگاه که علامت (‍!) قبل از یک مقدار صحیح قرار دهیم آن را به مقدار نادرست تبدیل میکند.
var x=100;
var y=100;
alert(!x===y);
در این شرایط مثال بالا مقدار false را برمیگرداند.

عملگر (؟):

  هر گاه بخواهیم بر اساس یک سوال، پاسخ‌های دلخواه دریافت کنیم از عملگر (؟) یا سه تایی استفاده میکنیم .
این عمگر از سه بخش تشکیل شده، در بخش اول شرط، در بخش دوم مقدار برگشتی دلخواه در صورت درست بودن و در بخش سوم مقدار برگشتی دلخواه در صورت غلط بودن.
(شرط)?(مقدار دلخواه):(مقدار دلخواه);
مثال:
var x=100;
var y=100;
var z=(x>y)?("darsman"):(“com”);
alert(z);
درمثال بالا اگر شرط درست باشد (darsman) داخل متغییر قرار میگیرد و اگر شرط نادرست باشد، مقدار (com) داخل متغییر قرار میگیرد.

عملگرهای ترکیبی:

از این دسته عملگرها تقریبا برای کوتاه کردن کدها استفاده میشود.

عملگر (=+):

این عملگر مقدار سمت راست  را بعلاوه متغییر سمت چپ میکند و حاصل بعلاوه را  درون خود متغییر قرار میدهد.
var x=30;
x+=5;
alert(x);

عملگر(=-):

از  متغییر سمت چپ به اندازه مقدار سمت  راست  منها کرده و حاصل را درون خود متغییر قرار میدهد.
var x=30;
x-=10;
alert(x);

عملگر(=*):

مقدار سمت راست را در مقدار سمت چپ ضرب کرده و درون متغییر قرار میدهد.
var x=30;
x*=2;
alert(x);

عملگر (=/):

مقدار سمت چپ را بر مقدار سمت راست تقسیم میکند.
var x=30;
x/=2;
alert(x);

عملگر(=**):

مقدار را به توان دو میرساند و داخل خود متغییر قرار میدهد.
var x=30;
x**=2;
alert(x);

عملگر(=%):

باقی مانده مقدار سمت چپ را از مقدار سمت راست حساب میکند در خود متغییر قرار میدهد.
var x=30;
x%=2;
alert(x);
در زبان جاوا اسکریپت با استفاده از عملگر بعلاوه ما میتوانیم دو مقدار عددی  را با هم جمع کنیم.
var x=12+10;
alert(X);
همچنین میتوانیم یک مقدار رشته‌ای را با یک مقدار عددی جمع کنیم، که در خروجی یک مقدرا رشته‌ای تحویل میدهد.
var y="darsman"+15;
alert(y);
همچنین اگر دو مقدرا رشته‌ای را جمع کنیم در خروجی ، مقدارها را کنار هم قرار داده و به ما خروجی رشته‌ای تحویل میدهد.
var z="darsman"+"com";
alert(z);
 

جلسات دوره


                 
مهدی عباسی
مدرس :

مهدی عباسی

مهدی عباسی هستم، مسلط به حداقل ۲۰ زبان مطرح برنامه نویسی به صورت پیشرفته، مدیر عامل شرکت آریا نرم افزار و بنیانگذار آکادمی درسمن، مسلط به تدریس دروس تخصصی کاردانی و کارشناسی کامپیوتر، پایگاه داده ها، برنامه نویسی پیشرفته، مبانی برنامه نویسی، مباحث ویژه طراحی وب و .... مطالعه بیشتر رزومه

نظر شما در تصمیم دیگران اثرگذار است.

لطفا برای همراهان درسمن و بهتر شدن دوره نظر خود را بنویسید.

برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.

نظرات دانشجویان

آموزش جاوا اسکریپت، مقدماتی تا متوسط

744