معرفی کامل دستورات خروجی در زبان پایتون
صفحه اصلی / دوره‌های آموزشی / آموزش پایتون از مقدماتی تا متوسط / معرفی کامل دستورات خروجی در زبان پایتون

معرفی کامل دستورات خروجی در زبان پایتون

معرفی کامل دستورات خروجی در زبان پایتون
81,000 تومان
براي خريد اين درس نياز است وارد سايت شويد. در صورت نداشتن حساب کاربري عضو شويد.

دستورات خروجی در پایتون

در این فصل از آموزش پایتون با مطالب زیر آشنا می شویم:

 • مقدمه
 • دستور چاپ (print)
  • ساختار دستور چاپ (print)
   • ساختار اول
   • ساختار دوم
  • کاراکترهای کنترلی
   • کاراکتر کنترلی (\t)
   • کاراکتر کنترلی (\n)
 • Raw string
 • روش های فرمت دهی به متن (format)

مقدمه:

در این فصل قرار است با دستورات خروجی در پایتون آشنا بشویم و با استفاده از این دستورات برنامه ی خود را زیبا و کارآمد کنیم. این دستورها بسیار مهم هستند زیرا که ما در برنامه ای که می نویسیم می خواهیم یک سری اطلاعات را از کاربر بگیریم و یک سری عملیات بر روی داده انجام بدهیم و بعد آن را به کاربر نمایش دهیم.

دستور چاپ (print):

ساختار دستور چاپ (print):

 

Parameter 3 Parameter 2 Parameter 1 نام دستور
sep=" " end=" " محتوا print

Parameter 1:

محتوا می تواند از یک متغیری خوانده شود.

نمونه:

num1=2000
print(num1)

خروجی: 2000

نکته: اگر برای چاپ مقدارها نام متغیر در بین (" ") یا (' ') قرار بگیرد دیگر مقدار متغیر نمایش داده نمی شود و دستور (print) آن را به صورت رشته می بیند.

نمونه:

num1 = 2000
print('num1')

خروجی:

num1

همچنین می توان مقداری را هم به این قسمت از دستور خروجی (print) وارد کرد.
مقدارهایی را که می تواند در خروجی نمایش دهد:

 • رشته (str)

نمونه:

print("mehdi")

خروجی:

 mehdi

 • اعداد صحیح (int)

نمونه:

print(234)

خروجی:

 234

 • اعداد اعشاری (float)

نمونه:

print(19.98)

خروجی:

19.98

 • مقدار منطقی (bool)

نمونه:

print(True)

خروجی:

True

نکته: دستور (print) به طور پیش فرض مکان نما را بعد از نمایش اطلاعات به خط بعد می برد.

نمونه:

print("mehdi")
print(234)
print(True)

خروجی:

mehdi
234
True

نکته: با استفاده از کاما (,) می توانیم چند ورودی برای دستور (print) داشته باشیم و همچنین تمامی مقدارها را در یک خط نمایش می دهد و پس از چاپ مکان نما را به خط بعد می برد.

نمونه:

n="Ali reza"
print("Name : ",n,345,True)

خروجی:

Name :  Ali reza 345 True

Parameter 2:

در این قسمت می توان با استفاده از متغیر داخلی (print) که (end) نام دارد انتهای آن را مشخص کرد.

نکته: این متغیر به طور پیش فرض رفتن به خط بعد است و زمانی که ما دوباره آن را مقدار دهی می کنیم دیگر مکان نما به خط بعد نمی رود.

نمونه:

print("Ali", end="    ")
print("Mehdi", end=" - ")
print("Reza")

خروجی:

Ali        Mehdi - Reza

Parameter 3:

در این قسمت می توان با استفاده از متغیر داخلی (print) که (sep) نام دارد بین پارامترها کاراکتر قرار داد و در واقع این متغیر جدا کننده است اگر به آن مقداری را بدهیم زمان چاپ بین مقدارها آن کاراکتر اعمال می شود.

نمونه:

print("mehdi","reza","ahmad","ali","sara",sep=' - ')

خروجی:

mehdi - reza - ahmad - ali - sara

یادآوری:
علت وجود (" ") و (' ')  این است که گاهی می خواهیم در رشته خود از (") و یا (') استفاده کنیم در صورتی که در رشته از (") و بیرون رشته از (" ") باعث بروز خطا نحوی اتفاق می افتد.

راه حل اول:

نکته: زمانی که می خواهیم درون رشته از (") استفاده کنیم باید در بیرون رشته از (') استفاده کنیم تا برای ذخیره سازی و ... به مشکل برنخوریم.
نکته: زمانی که می خواهیم درون رشته از (') استفاده کنیم باید در بیرون رشته از (") استفاده کنیم تا برای ذخیره سازی و ... به مشکل برنخوریم.

نمونه:

print('sjag wagda ygda "uygdsauydgu ygdsai"ygdu hagd sha')

خروجی:

sjag wagda ygda "uygdsauydgu ygdsai"ygdu hagd sha

راه حل دوم:

می توانیم با استفاده از (/) در زمان هایی که کارکترهایی که بر روی پایتون اثر دارند آن ها را ذخیره و چاپ کنیم.

نمونه:

print('sjag wagda \\ygda uygdsauydgu ygdsaiygdu hagd sha')

خروجی:

sjag wagda \ygda uygdsauydgu ygdsaiygdu hagd sha

کاراکترهای کنترلی:

کاراکترهای کنترلی ، کاراکترهایی هستند که وقتی در رشته قرار می گیرند و سیستم آن ها را شناسایی می کند پس از آن یک کار یا عمل خاصی را انجام می دهد.
نکته: در هنگام چاپ و یا استفاده آن کاراکترها نمایش داده نمی شوند.
نکته: کاراکترهای کنترلی فقط یک کاراکتر هستند که بر روی رشته و داده عمل خاصی را انجام می دهد.

کاراکتر کنترلی (\t):

این کاراکتر کنترلی به اندازه ی (Tab) صفحه کلید فاصله ایجاد می کند.

نمونه:

print("ali\treza")

خروجی:

ali     reza

نکته: (\t) معادل هشت (Space) است که کلمات در آن قرار می گیرند.

نمونه:

print("mehdi\tali\treza")

خروجی:

mehdi   ali     reza

اگر به خروجی دقت کنیم مشاهده می کنیم فاصله ها یکسان نیستند علت این است که کلمه (mehdi) از 5 کاراکتر تشکیل شده پس تا هشتمین کاراکتر فاصله ایجاد می کند. پس 3 فاصله بین کلمه (mehdi) و کلمه (ali) است.

کاراکتر کنترلی (\n):

عمل این کاراکتر کنترلی این است که مکان نما را به خط بعد می برد.

نمونه:

print("ali\nreza\nmehdi\n\n\n\nahmad")

خروجی:

ali
reza
mehdi
     
     
     
ahmad

Raw string:

در واقع با این کار می توانیم  کاراکترهای کنترلی را غیر فعال کنیم برای این کار باید قبل از (" ") ، (' ') از حرف (r) استفاده کنیم.

نمونه:

print(r"dgfugg\sdifu\ngsd'sb\tfsdgfisd")

خروجی:

dgfugg\sdifu\ngsd'sb\tfsdgfisd

همان طور که در خروجی مشاهده می کنید کاراکترهای کنترلی و (\) غیر فعال شدند.

روش های فرمت دهی به متن (format):

یکی از مباحث دستورات خروجی در پایتون فرمت دهی است که گاهی می خواهیم در متن خود از مقدار متغیر ها استفاده کنیم و یا می خواهیم یک شکل یا قالبی به متن بدهیم.

روش اول:

استفاده از پارامتر ها (Parameter) در (print) و کاراکترهای کنترلی:

این روش بسیار طولانی و پیچیده است.

نمونه:

name = "mehdi"
family = "abbasi"
age = 42
avg = 19.75
print("FirstName : ",name,"\tLastName : ",family,"\nAge is : ",age,"\tAvg : ",avg)

خروجی:

FirstName :  mehdi      LastName :  abbasi
Age is :  42    Avg :  19.75

روش دوم:

استفاده از تابع (format) برای فرمت دهی:

روش کار به این صورت است که تمامی رشته ای را که می خواهیم داشته باشیم را می نویسیم و در قسمت  هایی که می خواهیم یک مقدار جایگزین شود از { } استفاده می کنیم. { } این علامت ها یک پارامتر هستند یا به فارسی جانگهدار اما این پارامتر ها به (print) مرتبط نیستند. بعد از به پایان رسیدن رشته با استفاده از تابع (format) برای جایگزین کردن مقدار به { } استفاده می شود. نحوه نوشتن این تابع به این صورت است که بعد از به پایان رسیدن رشته بعد از (") یا (') (.) را قرار داده و سپس (format()) را قرار می دهیم.

نکته: به تعداد پارامتر ها باید نام متغیر یا مقدار دهیم.
نکته: این فرمت بندی قدیمی است.

نمونه:

name = "mehdi"
family = "abbasi"
age = 42
avg = 19.75
print('FirstName : {}\tLastName : {}\nAge is : {}\tAvg : {}'.format(name,family,age,avg))

خروجی:

FirstName : mehdi       LastName : abbasi
Age is : 42     Avg : 19.75

روش سوم:

این روش مانند روش دوم است اما تفاوتی که دارد به جای استفاده از تابع قبل از شروع رشته و قبل از (") و یا (') از حرف (f) استفاده می کنیم با این کار سیستم متوجه می شود که این رشته فرمت دارد. بعد از آن نام متغیری را که می خواهیم مقدارش نمایش داده شود را در ({ }) می نویسیم.

نکته: جدیدترین فرمت دهی که بسیار راحت است و همچنین ساده
نکته: این روش پیشنهاد می شود.

نمونه:

name = "mehdi"
family = "abbasi"
age = 42
avg = 19.75
print(f'FirstName : {name}\tLastName : {family}\nAge is : {age}\tAvg : {avg}')

خروجی:

FirstName : mehdi       LastName : abbasi
Age is : 42     Avg : 19.75

 

به توانایی خود باور داشته باشید تا موفقیت را با چشم خود ببینیدsmiley
در این جلسه درباره ی دستورات خروجی در پایتون آموختیم همچنین برای درک بهتر، تمرین بیشتر نیاز است. در جلسه ی بعد با دستورات ورودی در زبان پایتون آشنا می شویم. جهت رشد تیم درسمن نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

جلسات دوره


                    
مهدی عباسی
مدرس :

مهدی عباسی

مهدی عباسی هستم، مسلط به حداقل ۲۰ زبان مطرح برنامه نویسی به صورت پیشرفته، مدیر عامل شرکت آریا نرم افزار و بنیانگذار آکادمی درسمن، مسلط به تدریس دروس تخصصی کاردانی و کارشناسی کامپیوتر، پایگاه داده ها، برنامه نویسی پیشرفته، مبانی برنامه نویسی، مباحث ویژه طراحی وب و .... مطالعه بیشتر رزومه

نظر شما در تصمیم دیگران اثرگذار است.

لطفا برای همراهان درسمن و بهتر شدن دوره نظر خود را بنویسید.

برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.

نظرات دانشجویان

کاربر درسمن
ناهید

متشکررم عالی

کاربر درسمن
ثنا

خیلی عااالی .واقعا متشکرم

پشتیبانی 1
پشتیبانی 1

موفق و پیروز باشید دوست عزیز. لطفا برای رشد اطرافیان و حمایت از درسمن، ما را به دوستان خود معرفی کنید.

کاربر درسمن
یگانه

خیلی خوبید واقعا .. خیلی زیاد

پشتیبانی 1
پشتیبانی 1

خیلی ممنون از شما، پیروز و موفق باشید.

کاربر درسمن
شقایق

عالی.متشکرم

پشتیبانی 1
پشتیبانی 1

ممنون از نگاه مثبت شما

نمایش بیشتر
آموزش پایتون مقدماتی تا متوسط

870