تحلیل مدار های مقاومتی قسمت سوم


تحلیل مدار های مقاومتی قسمت سوم

هدف اصلی این جلسه فراگیری روش هایی برای ساده کردن تحلیل مدارهای پیچیده است که شامل مباحث (خطی بودن و بر هم نهی، تبدیل منابع، مدار های معادل تونن و نورتن، ماکزیمم انتقال توان الکتریکی، تبدیل ستاره به مثلث)

غالبا می خواهیم تنها عملکرد بخش مجزایی از یک مدار پیچیده را بررسی کنیم.

بنابراین روشی برای جایگزین کردن بیقه مدار با یک شبکه معادل بسیار مطلوب است.

از مفهوم مدار معادل می توان برای ساده کردن یک مدار چند عنصری پیش از تحلیل نیز سود برد، پس از فراگیری چند شگرد جدید تحلیل مدار می کوشیم قدرت انتخاب بهترین روش تحلیل را پرورش دهیم.

دو قضیه بسیار مهم تونن و نورتن را بیان میکنیم به طوری که برای بسیاری از مدارها راه گشای ما خواهند بود.

تکنیک انتقال توان ماکزیمم را بیان خواهیم کرد و آن را برای مواردی به کار خواهیم برد.

در تبدیل ستاره به مثلث خواهیم دید که چگونه مدارات ما ساده می شوند.


نظر بدهید نظر شما در تصمیم دیگران اثرگذار است. لطفا برای ما و همراهان درسمن نظر خود را بنویسید.
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.