مدارهای مرتبه دوم


مدارهای مرتبه دوم
براي خريد اين درس نياز است وارد سايت شويد. در صورت نداشتن حساب کاربري عضو شويد.

بحث جلسه قبل راجع به مدارهایی می شد که منحصرا یک خازن یا یک القاگر داشتند ولی نه هردو، وجود هر دوی این المان ها در مدار باعث به وجود آمدن حداقل یک مدار مرتبه دوم می شود.
یعنی مداری که با یک معادله دیفرانسیل خطی دارای مشتق دوم یا دو معادله دیفرانسیل خطی همزمان دارای مشتق اول بیان میشود.خواهیم دید که این مدارها را غالبا مدارهای  RLC می نامند.
این مدارات می توانند سیستم تعلیق خودرو،رفتار کنترل کننده دمای رشد بلورهای نیمه هادی، و حتی پاسخ سیستم کنترل هواپیما باشند.
 

نظر بدهید نظر شما در تصمیم دیگران اثرگذار است. لطفا برای ما و همراهان درسمن نظر خود را بنویسید.
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.