تحلیل مدار های مقاومتی قسمت اول


تحلیل مدار های مقاومتی قسمت اول

یادگیری مباحث ( زیر ساخت های مدار های الکتریکی، قوانین کیرشهف ( kvl , kcl )،تقسیم ولتاز و تقسیم جریان )

اکنون که منابع ولتاژ و جریان و مقاومت را شناختیم.آماده ایم که رفتار مدارهای الکتریکی پایه را در نظر بگیریم.دو قانون ساده،قانون ولتاژ و قانون جریان، کیرشهف  (kcl و kvl) مبنای روش های تحلیل مدار را تشکیل می دهند.همچنین خواهیم دید که می توان با ترکیب عناصر سری و موازی مدارها را ساده کرد.این کار را هم در مورد منابع ولتاژ و جریان می توان کرد و هم در مورد مقاومت و رسانایی صادق خواهد بود.تقسیم ولتاژ و تقسیم جریان را به شکل اصولی بیان خواهیم کرد به نوعی که بتوان آن را برای المان های مختلف مدار استفاده کرد.در مورد شبکه با عناصر فشرده و گشترده بحث خواهیم کرد. و خواهیم دید که تمامی قوانین ما برای شبکه با عناصر فشرده رایج و صادق است.


نظر بدهید نظر شما در تصمیم دیگران اثرگذار است. لطفا برای ما و همراهان درسمن نظر خود را بنویسید.
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.